HS0215 Diakoni och socialt arbete

Kurskod

HS0215

Kursbenämning

Diakoni och socialt arbete

Kursbenämning (engelska)

Social Work and Christian Diaconal Work

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

15 hp historisk-praktisk teologi inklusive HS0201 Grundkurs i pastoral teologi och psykologi7,5 hp eller motsvarande.

Kursbeskrivning

 

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om socialt arbete i Sverige; perspektiv på teoretiskagrunder, juridiska ramar, sammanhangets aktörer och arbetssätt. Förhållandet mellan socialtarbete och den kristna kyrkans diakonala arbete belyses utifrån förhållningssätt ochpotentiella samarbeten med olika sociala institutioner i offentlig och privat sektor. Studiernaknyter an till aktuell forskning och ger insyn i några nutida modeller för hur diakonininteragerar med samhälleliga aktörer.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

Redogöra för nutida levnadsvillkor och sociala problem i Sverige.

På ett grundläggande sätt redogöra för det sociala arbetets olika verksamhetsområden ochorganisationsformer

Redogöra för den kristna diakonins uppgift och kontext i förhållande till socialtjänst ochsamhällets aktörer.

Redogöra för det grundläggande juridiska ramverk som relaterar till människor i utsattheti det svenska samhället

Färdighet och förmåga

På ett övergripande sätt identifiera och beskriva det sociala arbetets verksamhetsområden iSverige – dess institutioner och arbetssätt.

Identifiera hur olika teoretiska perspektiv leder till olika lösningar i det sociala arbetet

På ett grundläggande sätt tillämpa konkreta sociologiska och psykologiska modeller somrelaterar till socialt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

På ett grundläggande sätt värdera styrkor och svagheter i de svenska välfärdssystemen meddess sociala insatser

På ett grundläggande sätt reflektera över olika förhållningssätt i samspelet mellansamhällets och kyrkan som aktörer i socialt arbete.

Tillämpa intersektionell analys på sociala problem och reflektera över denna i ljuset avteologisk antropologi

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier, självstudier.

Examination

Examination Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, under kursens gång samt vidkursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständigaexaminationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier .

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-03-29

Kurslitteratur

 

Ferguson, H., L. Warwick, T. Disney, J. Leigh, T. S. Cooner och L. Beddloe, “Relationship-basedpractice and the creation of therapeutic change in long-term work: Social work as a holdingrelationship”. Social Work Education, 41(2): 209-227. (18 s)

Fridström Montoya, Therese, red. Juridik för socialt arbete, Gleerups, 2021. (288 s)

Meeuwisse, Anna, Hans Swärd, Sune Sunesson och Marcus Knutagård, Socialt arbete: Engrundbok, Stockholm: Natur och kultur, 2016. (544 s – större delen)

Payne, Malcom, Modern teoribildning inom socialt arbete, Stockholm: Natur och Kultur, 2015. (566 s- valda delar)

Sabates, Angela M., Social Psychology in Christian Perspective: Exploring the Human Condition,Downers Grove: IVP, 2012. (567 s – valda delar)

Svensson, Kerstin, Eva Johansson och Leili Laalnemets, red. Handlingsutrymme: Utmaningar isocialt arbete, Stockholm: Natur och Kultur, 2021. (296 s)

Totalt antal sidor: ca 1100 sidor

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/09/Diakoni-och-socialt-arbete-_-75-hp-_-HS0215.pdf

Äldre kursplaner