HS0259 Själavård i sjukvårdens kontext – en grundkurs

Kurskod

HS0259

Kursbenämning

Själavård i sjukvårdens kontext - en grundkurs

Kursbenämning (engelska)

Introduction to pastoral care in the context of medical care

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Allmän behörighet samt religionsvetenskap 30 hp eller motsvarande eller motsvarande relevanta kurser och yrkeslivserfarenhet från sjukhuskyrkan.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen syftar till att ge den studerande en introducerande och översiktlig kunskap om förståelse av de själavårdsprocesser som relaterar till mötet med patienter och personal i sjukhussammanhanget. Fokus riktas såväl mot själavårdens unika identitet och funktion som till själavårdens roll i “sjukhuskyrkans” specifika kontext med dess specifika möjligheter, hinder och utmaningar. På ett övergripande sätt berörs hur medicinsk vård på sjukhus interagerar med människan som fysisk, psykisk, social och existentiell/andlig varelse hos patienter och personal samt ritens plats i vårdmiljön.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● Redogöra för en grundläggande förståelse av själavårdens identitet och funktion. ● Redogöra för sjukhusmiljön som kontext för själavård och kyrklig rit.

Färdighet och förmåga
● Redogöra för och kritiskt reflektera över interaktionen mellan själavårdens unika identitet och sjukhusmiljöns speciella premisser. ● Beskriva teorier kring själavårdens självförståelse och de praktiska förhållningssätt som själavårdare har att beakta i sjukvårdsmiljön. ● Urskilja och diskutera kyrkliga riters relevans och lämplighet för olika situationer relaterande till sjukvårdsmiljöns kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● På ett övergripande sätt urskilja hur traumatiska sjukdomarr interagerar med patienters, närståendes och personals fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga hälsa. ● Analysera och diskutera själavårdens möjligheter, hinder och utmaningar i sjukhusets kontext

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorda. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier

Lärare

Kursplanen fastställd

2016-04-13

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart. Bengtsson, Ingvar, Vad tjänar det till att prata?: om nödvändigheten att komma till tals. Helsingborg: Gaudete, 2017. (112 s.). Danbolt, Lars Johan, Valerie Demarinis, mats Rydinger och Hetty Zock, “Chaplaincy – how and why?” i Tidskrift for Praktisk Teologi, 2:2019, ss. 4-10 (6 s.). Falk, Bent, Att vara där du är – samtal med människor i kris. Stockholm: Verbum, 2012. (92 s.). Hagman, Patrik, Sorgens gåva är en vidgad blick. Helsingfors: Fontana Media Ab Oy, 2017. 188 (s.). Jakobsen Maria och Martin Jakobsen, “Verken psykolog eller kirkelig forkynner: Diakoners forståelse av rollen som sjelesörger og bruk av kirkelige resurser” i Tidskrift for Sjelesorg, 1:2022, ss. 74-91. (18 s.) Kelly, Ewan, Personhood and presence: self as a resource for spiritual and pastoral care. London: T&T Clark, 2012. (194 s.). Okkenhaug, Berit, Själavård – en grundbok. Örebro: Libris förlag, 2004. (300 s.). Rydinger, Mats och Valerie Demarinis, “Institutional Spiritual Care in Sweden” i Tidskrift for Praktisk Teologi, 2:2019, ss. 32-44. (12 s.) Två valfria skönlitterära böcker med själavårdsmotiv

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/08/HS-259-Sjalavard-i-sjukhusvardens-kontext-en-grundkurs-23-24.docx.pdf

Äldre kursplaner