SH0251 Liv och tro i EFS

Kurskod

SH0251

Kursbenämning

Liv och tro i EFS

Kursbenämning (engelska)

Life and Faith in Swedish Evangelical Mission

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

30 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll:
a) EFS framväxt och historia
b) EFS teologi och ideologi
c) Egen reflektion över EFS

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
● beskriva huvuddragen i EFS historia;
● beskriva EFS huvuddragen i EFS teologi och ideologi.
Färdighet och förmåga
● visa samband mellan EFS historia och teologi/ideologi;
● visa förmåga att självständigt och kritiskt bearbeta centrala frågor rörande
EFS historia och teologim, både i tal och skrift;
● genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● kritiskt och konstruktivt reflektera över EFS roll i svensk kristenhet;
● visa förmåga att värdera konsekvenser av EFS teologi och ideologi för
individ, kyrka och samhälle;
● identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga uppgifter vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-09

Kurslitteratur

Kyrkohistorisk del
Det stora uppdraget
2016 (red Lundström, Klas och LarsOlov Eriksson), Uppsala: EFS läser (i
urval ca 200 s)
I detta tecken: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856-2006
2006 Uppsala: EFS Läser (ca 100 s).
Larspers, Torbjörn
2012 Konfessionalitet och medbestämmande, Uppsala: ACTA
UNIVERSITATIS UPSALIENSIS, (ca 260 s).
Teologisk-ideologisk del
Dopet – en Guds gåva
1975 Stockholm: EFS-förlaget (ca 60 sidor)
Grindal, Gracia
2011 ”Lina Sandell (1832-1903), Young Preacher of Grace” i Preaching from
Home: The Stories of Seven Lutheran Women Hymn Writers, Grand
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (s 163 – 214, varav s 169-200
läses).
Rosenius, Carl Olof
1992 I Guds hjärta, EFS-förlaget (finns även i nyutgåva i 7 band, utgiven av
BV:s förlag) (i urval: ca 250 s)
Lindberg Bo
1990 Korset och kronan. Tradition och förnyelse i en väckelserörelse. Uppsala:
EFS-förlaget 1990 (ca 100 s)
eller
Nygren, Tomas
2017 Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt idag, Uppsala: EFS Budbäraren
(ca 100 s)
Nordlander, Agne
1987 ”Luthersk teologi på Johannelund – vad är det 1987?” i Johannelund 125
år (red Ivan Hellström), Stockholm: EFS-förlaget, s 265-277. (13 sidor –
tillgänglig via Moodle)
Riktlinjer för EFS arbete
2012 (ca 40 sidor – kan laddas ner från www.efs.nu)
Sjöberg, Anders
2008 Uppdraget (ca 50 sidor – kan beställas från EFS kansli.)
Sjöberg Anders
Utmaningen (ca 10 sidor – tillgänglig via Moodle)
Aktuella artiklar kan tillkomma
Totalt: ca 1 100 s

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/SH0251-Liv-och-tro-i-EFS.pdf

Äldre kursplaner