SH0310 Kyrkligt omsorgsarbete

Kurskod

SH0310

Kursbenämning

Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete

Kursbenämning (engelska)

Perspectives on social ministry

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

7,5 hp inom ämnesområdet historisk-praktisk teologi utöver HS0201 Grundkurs i pastoral teologi och psykologi 7,5 hp.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen ger studenten en översiktlig kunskap om diakonins teologi och historiska arbetsformer. Studierna ger med koppling till forskning även insyn i några nutida modeller för diakoni, integrationsarbete och kyrkliga kontexter för själavårdsarbete mot bakgrund av en förståelse för viktiga aktuella sociala problemområden i Sverige idag

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för diakonins teologi och praxismodeller sett ur historiska och nutida perspektiv
  • Redogöra för själavårdskontexter som relaterar till enskilda och kollektiva hjälp- och stödprocesser i kyrklig miljö
  • Redogöra för samhällsförändringar och sociala problem i det svenska samhällets samtid

Färdighet och förmåga

  • Jämföra och kritiskt reflektera över historiska och nutida diakonala modeller i ljuset av aktuell forskning
  • Identifiera sociala förändringar och problem i dagens svenska samhälle som kan utmana till diakonal insats
  • Urskilja och analysera själavårdskontexter i kyrklig miljö som påverkar den själavårdande insatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • På ett grundläggande sätt utvärdera teologiska fundament och modeller för diakonins praxis
  • Diskutera och värdera kyrkliga policydokument i förhållande till samhällsproblem och diakonal och själavårdande praxis samt  potentiella initiativ

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, under kursens gång samt vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-02

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Moment a)

Wallskär (red.), Diakonins perspektiv, Verbum 1999, s. 32-46. (pdf-fil)

Sahlberg, Carl-Erik: Diakonins historia – en översikt. Ingång 1/2012 (40 sid.)

Diakoni – mer än ord. En introduktion till kyrkornas sociala arbete. Sveriges kristna råd, 2014. (30 sid. pdf-fil) http://www.skr.org/wp-content/uploads/2012/09/Diakonins_manad_A5_140423.pdf

Ett biskopsbrev om diakoni (60 sid. pdf-fil) https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1444604

Dessutom läses ca 100 sidor ur följande lista:

Dudley, Carl: Community Ministry: new challenges, proven steps, Herndon: Alban institute 2002 (205 s.)

Hallonsten, Sten: Diakoni – vår tro i handling. Arcus 1995, s. 15-25, 55-189.

Lindström, Sanna & Hans-Erik: Diakonins sju bord. Verbum 2015. (144 s.)

Morisy, Ann: Vänd utåt: en ny strategi för mission och diakoni. Artos 2008. (230 s.)

Moment b)

Detta vill vi – Kyrkorna och migrationsfrågorna. Sveriges kristna råd 2007.(10 s. pdf-fil) http://www.skr.org/wp-content/uploads/2012/09/Detta-vill-vi-svensk-översättning.pdf

”Kyrkor och flyktingarbete” Ingång 3/2015 (30 sid.)

Swärd, Stefan & Micael Grenholm: Jesus var också flykting. Invandring,
främlingsfientlighet och kristen tro. XP Media 2016 (s.12-35.)

Moment c)

Swärd, Hans, (red): Den kantstötta välfärden. Studentlitteratur, 2017, s. 13-128,
157-299.
Drogutvecklingen i Sverige 2017. CAN-rapport 164. (pdf-fil 40 sidor.)

Moment d)

Bunkholt, M,”Folkekirkelig sjelesorg”, Tidskrift for Sjelesorg nr 3/2007 s 185-195.

Collins, G.R., Christian counseling – A comprehensive guide, 3 edition, Thomas Nelson Publ, 2007, s 33-45 (Pdf)

Grevbo,Tor Johan S, Guds masker i sjelesorgen, Oslo: Luther Forlag. 2013, s. 5-153.

Jones, Stanton & Richard E. Butman, Modern Psychotherapies, Downers Grove: Intervarsity Press. 2011, s. 9-60, 92-115, 196-223, 255-275, 349-372.

Kornfeld, Margaret, Cultivating Wholeness, New York: Continuum. 2000, s. 15-44, 69-113, 281-305.

Totalt antal sidor: 1015

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/SH-310-Kyrkligt-omsorgsarbete.docx.pdf

Äldre kursplaner