SH0410 Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete

Kurskod

SH0410

Kursbenämning

Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete

Kursbenämning (engelska)

Perspectives on social ministry

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap varav 15 hp i historisk-praktisk teologi,inklusive HS0201 Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi, ellermotsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen ger studenten en översiktlig kunskap om diakonins teologi och historiska
arbetsformer. Studierna ger med koppling till forskning även insyn i några nutida
modeller för diakoni, integrationsarbete och kyrkliga kontexter för själavårdsarbete
mot bakgrund av en förståelse för viktiga aktuella sociala problemområden i Sverige
idag.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● Redogöra för diakonins teologi och praxismodeller sett ur historiska och
nutida perspektiv
● Redogöra för själavårdskontexter som relaterar till enskilda och
kollektiva hjälp- och stödprocesser i kyrklig miljö
● Redogöra för samhällsförändringar och sociala problem i det svenska
samhällets samtid
Färdighet och förmåga
● Jämföra och kritiskt reflektera över historiska och nutida diakonala modeller i
ljuset av aktuell forskning
● Identifiera sociala förändringar och problem i dagens svenska samhälle som
kan utmana till diakonal insats
● Urskilja och analysera själavårdskontexter i kyrklig miljö som påverkar den
själavårdande insatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● Utvärdera teologiska fundament och modeller för diakonins praxis
● Diskutera och värdera kyrkliga policydokument i förhållande till
samhällsproblem och diakonal och själavårdande praxis samt potentiella
initiativ

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, under kursens gång samt vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-02

Kurslitteratur

Moment a)
Bodin, Magnus och Miriam Hollmer, Vägledning för diakoni. Varberg: Argument förlag, 2020, (160 s.).
Christiansson Drake, Elisabeth, Mats J. Hansson och Stig Linde, red., Diakoni: reflektion och praktik.
Verbum, 2022 (293 s.)
Diakoni – mer än ord. En introduktion till kyrkornas sociala arbete. Sveriges kristna råd, 2014. (30
sid. pdf-fil)
Sahlberg, Carl-Erik: Diakonins historia – en översikt. Ingång 1/2012 (40 sid.)
Dessutom läses 300 sidor valfritt ur följande lista:
Bernéli, Marie, Den inkarnerade kärleken; tankar om diakoni. Artos Norma bokförlag, 2022. (149 s.)
Dudley, Carl: Community Ministry: new challenges, proven steps, Herndon: Alban institute 2002 (205
s.)
Hansson, Mats J. och Erik Blennberger, red.: Diakoni: tolkning, historik, praktik. Verbum, 2019 (287
s.)
Lindström, Sanna & Hans-Erik: Diakonins sju bord. Verbum 2015. (144 s.)
Morisy, Ann: Vänd utåt: en ny strategi för mission och diakoni. Artos 2008. (230 s.)
Sundström, Harriet, Etik i Diakonin. Varberg: Argument förlag, 2021. (80 s.)

Moment b)
Detta vill vi – Kyrkorna och migrationsfrågorna. Sveriges kristna råd 2007.(10 s. pdf-fil)
”Kyrkor och flyktingarbete” Ingång 3/2015 (30 sid.)
Swärd, Stefan & Micael Grenholm: Jesus var också flykting. Invandring, främlingsfientlighet och
kristen tro. XP Media 2016 (s.12-35.)
Moment c)
Drogutvecklingen i Sverige 2017. CAN-rapport 164. (pdf-fil 40 sidor.)
Swärd, Hans, (red): Den kantstötta välfärden. Studentlitteratur, 2017, s. 50-72, 194-218, 250-274 (70
s.).
Moment d)
Bunkholt, M,”Folkekirkelig sjelesorg”, Tidskrift for Sjelesorg nr 3/2007 s 185-195.
Collins, G.R., Christian counseling – A comprehensive guide, 3 edition, Thomas Nelson Publ, 2007, s
33-45 (Pdf)
Ekendahl, MarieAnne & Björn Wiedel red., Mötet med den splittrade människan, Stockholm: Verbum.
s 20-69.
Grevbo,Tor Johan S, Guds masker i sjelesorgen, Oslo: Luther Forlag. 2013, s. 5-153.
Jones, Stanton, L. och Richard E. Butman, Modern Psychotherapies: A Comprenensive Christian
Appraisal. 2:nd ed. Downers Grove: IVP Academics 2011, s. 15-55, 94-130, 201-252, 261-286.
Kornfeld, Margaret, Cultivating Wholeness, New York: Continuum. 2000, s15-44, 69-113, 281-305.
Malony, H. Newton & David W. Augsburger, Christian Counseling: an Introduction. Nashville:
Abingdon press, 2007, ss. 77-91, 117-128, 138-150.

Totalt antal sidor: 1500

 

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-SH0410-Perspektiv-pa-kyrkligt-omsorgsarbete.pdf

Äldre kursplaner