EN0306 Kursplan Markusevangeliets exegetik med grekiska

Kurskod

EN0306

Kursbenämning

Kursplan Markusevangeliets exegetik med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Greek Exegesis of the Gospel of Mark

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, varav 22,5 hp exegetisk teologi, inklusive 15hp nytestamentlig grekiska.

Kursbeskrivning

Innehåll

Syfte
Kursen syftar till att ge färdighet att tolka Markusevangeliet med särskilduppmärksamhet på teologiska frågor som texten väcker, tillfälle att reflekterahermeneutiskt utifrån olika perspektiv, orientering om aktuell forskning iMarkusevangeliet, samt ökad förmåga att läsa nytestamentlig grekiska och interpretera evangelietext med metodologisk självständighet.

Moment
a) läsning av Markusevangeliet på grekiska
b) analys av evangeliets narrativ och teologic) studium av evangeliets tolkning i aktuell vetenskaplig forskning

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • läsa och översätta Markusevangeliets grundtext med hjälpmedel förklara och problematisera huvuddragen i Markusevangeliets teologi
  • självständigt analysera Markusevangeliet på ett metodologiskt medvetet sätt
  • värdera olika tolkningsalternativ
  • relatera sina analyser till aktuell forskning i Markusevangeliet

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i undervisningen, skriftligainlämningsuppgifter och/eller tentamen, skriftlig eller muntlig. Närvaro ochdeltagande i övningar och seminarier är obligatoriska. 30 % från-varo accepterasvid sjukdom eller vid i förväg godkänd ledighet. Överstiger frånvaron 30 % skakursen kompletteras eller göras om.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-12-19

Kurslitteratur

  • Novum Testamentum Graece. E Nestle et al., utg. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 28 2012.(50 s grekisk text = 250 s engelsk/svensk)
  • Blomberg, Craig L. A Handbook of New Testament Exegesis. Grand Rapids: Baker Academic,2010. (270 s)
  • Hartman, Lars. Bara Markus: Text- och läsorienterade studier avMarkusevangeliet. Knivsta: Eravnå förlag, 2018. (150 s)
  • Exegetisk kommentar till Markusevangeliet. Väljs i samråd med läraren (ca 350s)

Kompendium (ca 150 s)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN0306-Markusevangeliets-exegetik-med-grekiska.pdf

Äldre kursplaner