EN0317 Första Korinthierbrevet med grekiska

Kurskod

EN0317

Kursbenämning

Första Korinthierbrevet med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Greek Exegesis of First Corinthians

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, varav 22,5 hp exegetisk teologi, inklusive 15hp nytestamentlig grekiska.

Kursbeskrivning

 

Innehåll

Syfte

Kursen syftar till att kritiskt undersöka 1 Korinthierbrevet med särskilduppmärksamhet på teologiska och hermeneutiska frågor som brevetväcker, att ge ökad förmåga att läsa nytestamentlig grekiska, samt attge fördjupade kunskaper i språklig exegetisk metod och orientering omaktuell forskning.

Moment

a) läsning av 1 Korinthierbrevet på grekiskab) en språklig, exegetisk analys av brevets argumentation och teologic) ett studium av brevets tolkning i aktuell vetenskaplig forskning,tillsammans med en metodologisk detaljerad textanalys.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • läsa och tolka 1 Korinthierbrevets grundtext med hjälpmedel
  • förklara och problematisera huvuddragen i brevets teologi
  • självständigt analysera 1 Korinthierbrevet på ett metodologisktmedvetet sätt
  • värdera olika tolkningsalternativ
  • relatera sina analyser till aktuell forskning i 1 Korinthierbrevet.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i lektionerna, skriftligt paper och skriftlig eller muntlig tentamen. För distansstudenter gäller annan uppgift än aktivt deltagande i lektionerna. För campusstudenter accepteras upptill 30 % frånvaro vid sjukdom eller vid i förväg godkänd ledighet. Frånvarokompenseras genom annan uppgift.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-12-19

Kurslitteratur

  • Novum Testamentum Graece. E Nestle m fl., utg. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 28 2012.(25 s grekisk text, motsv. 125 s svensk/engelsk)
  • Exegetisk kommentar till Första Korintierbrevet. Väljs i samråd med läraren (ca 400 s)
  • Furnish, Victor. The Theology of 1 Corinthians. New TestamentTheology. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. (170 s)
  • Kovacs, Judith. 1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Medieval Commentators. GrandRapids: Eerdmans 2019. (370 s)
  • 100 sidor läsning från språkliga hjälpmedel, lexikon, uppslagsverk, vetenskapliga tidskriftsartiklar,samt kommentarer och monografier.

Referenslitteratur:

Dictionary of Paul and His Letters. Red G. F. Hawthorne m fl. Leicester: IVP, 1993.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN0317-Forsta-Korinthierbrevet-med-grekiska.pdf

Äldre kursplaner