HP0423 Fördjupningskurs i församlingsteologi

Kurskod

HP0423

Kursbenämning

Fördjupningskurs i församlingsteologi

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in Congregational Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i historisk-praktisk teologi.Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven förgrundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen och den teologiska reflektionen inomett valt församlingsteologiskt område. Litteratur och avgränsningar väljs isamråd med handledare. Exempel på möjliga avgränsningar är:

Själavård
● Par- och familjerelationer
● Andlig vägledning
● Församlingsvård
● Institutionssjälavård med församlingsanknytning
● Själavård, diakoni och holistisk omsorg
● Andlig, psykisk och existentiell ohälsa/hälsa

Det kristna ledarskapets teologi och praktik
● Ledarskap och utvecklingsarbete i församling och kyrka
● Ledarskap inom ideella organisationer
● Ledarskap inom luthersk tradition
● Missionellt ledarskap
● Ledarskap och konflikthantering
● Lärjungaskap och kristen formation i en efterkristen kultur

Missionsteologi
● Mission i storstaden: teologiska perspektiv och strategier
● Evangelisation i en efterkristen kultur
● Nyetablering och pionjärt arbete i en efterkristen kultur
● Missionell ecklesiologi
● Kyrkans uppdrag, mission och social rättvisa
● Evangelikal missionsteologi

Andra aspekter av församlingsteologi, såsom gudstjänstliv och homiletik,är möjliga. Hör med den aktuella läraren.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

Kunskap och förståelse
– kunna tolka och analysera valt ämnesområde på ett teoretiskt och metodologiskt medvetet sätt.
– uppvisa fördjupade sakkunskaper inom ett valt ämnesområde.
– uppvisa en god kännedom om olika forskningstraditioner och perspektiv.

Färdighet och förmåga
– kunna analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur inom ett valtämnesområde.
– uppvisa förmåga att självständigt, självkritiskt och konstruktivtformulera relevanta frågor i förhållande till ämnesområdet.
– uppvisa förmåga att i skrift och tal kommunicera om det valda området på såvälakademisk som icke-akademisk nivå.
– kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– konstruktivt kunna arbeta med och kritiskt förhålla sig till egna resultat och slutsatser.
– kunna visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle.
– kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligteller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjortsinom kursens tidsramar. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM förexaminationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-05-15

Kurslitteratur

Kurslitteratur samt sidantal fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall i dialog med studenten.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/05/HP0423-Fordjupningskurs-i-forsamlingsteologi.pdf

Äldre kursplaner