PK0660 Pastoralteologisk kurs – Sluttermin praktisk teologi och församlingstjänst

Kurskod

PK0660

Kursbenämning

Pastoralteologisk kurs - Sluttermin praktisk teologi och församlingstjänst

Kursbenämning (engelska)

Final Term Practical Theology and Congregational Ministry

Kursens poäng

0

Kursens nivå

Pastoral profilkurs på folkhögskolenivå

Förkunskapskrav

Minst 120 hp teologi, fullgjord pastoral profiltermin, och antagen av EFS som prästkandidat

Kursbeskrivning

Kurs på helfart under 20 veckor

Syfte

Kursen syftar till att utveckla en fördjupad förståelse för församlingens missionella uppdrag, ett pastoralt ledarskap, en integrerad och professionell hållning som präst, genom övning, grupprocesser och handledning.

Den studerande ska efter avslutad kurs  

  • Kunna visa på pastoralt ledarskap och inta en integrerad och professionell hållning som präst.
  • Kunna planera för och  genomföra gudstjänster, kyrkliga handlingar, undervisning och lärande anpassat till den lokala församlingskontexten 
  • Kunna skapa trygghet i möten och samtal med människor i livets olika skeenden, enskilt och i grupp.
  • Kunna beskriva församlingens uppdrag utifrån EFS och Svenska kyrkans perspektiv.

Moment

  1. Gudstjänst, liturgik, och kyrkliga handlingar
  2. Själavård och spiritualitet
  3. Pastoralt ledarskap i den lokala församlingen
  4. Pedagogik, homiletik och lärande i den lokala församlingen
  5. EFS Profilram

Johannelund ordnar praktikplats i samråd med prästkandidaten. Fältstudier skall i första hand inte göras i hemförsamling eller i en ordinarie tjänst. En vecka i månaden är studierna förlagda till Johannelund, övriga veckor är upp till 2 dgr/vecka fältstudier i lokal församling.

Examination

Närvaro, aktivt deltagande under lektioner, övningar och seminarier, PM skrivande.

Lärare

Kursplanen fastställd

2021-04-22

Kurslitteratur

1. Gudstjänst, liturgik, och kyrkliga handlingar
Den svenska kyrkohandboken 2018
Den svenska psalmboken med tillägg Verbum 2003
Kyrkoordningen för svenska kyrkan jan 2021 (PDF SvKy hemsida)
Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Verbum 2005)
Biskopsbrev om begravning 2006 (PDF SvKy hemsida)
Biskopsbrev om dop. (PDF SvKy hemsida)
Biskopsbrev om nattvarden (PDF SvKy hemsida)
Brodd‚ Sven-Erik., Weman‚ Gunnar. Liturgi i Svenska kyrkan. Artos & Norma bokförlag, 2020

2. Själavård och spiritualitet
Valbar litteratur enligt lista
Johannelunds teologiska skriftserie, Själavårdens identitet, Ingång 2-4/19
Collins, Gary, R, Christian Counseling: A Comprehensive Guide, 2007 ”Marrige Issues”, Kap 29, PDF
Uniform titel. Verktyg för varaktig kärlek : boken om PREP. Verbum, Stockholm, 2004
Lignell, Fredrik, Västberg, Helene, Fräls oss från ondo : om makt och maktmissbruk, Libris, Stockholm, 2020
Hunsinger, Deborah van Deusen, Pray without ceasing : revitalizing pastoral care, Eerdmans, Grand Rapids, 2006
Hagman, Patrik, Sorgens gåva är en vidgad blick, Libris, Örebro, 2017
Okkenhaug, Berit, Själavård: en grundbok, Libris, Örebro, 2004
Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete, reviderad upplaga 2004 PDF Sv ky.
En andlig klassiker – i samråd med kurslärare

3. Pastoralt ledarskap i den lokala församlingen
Stenegård, Magnus, Led med ditt liv, Örebro, Marcus förlag, 2018 (s.35-60, s.145-176, s.213-243, totalt: 86 sidor)
Breen, M, Kallestad, W, Ett passionerat liv. Figtive works, 2005.
Artiklar hämtade ur Ingång 2-4/2020 Årgång 26
Åsa Granath. Ett kommunikativt ledarskap
Esbjörn Hagberg. Ledd för att leda – om att vara andlig ledare
Maria Lindberg.Kyrkomusikern som (kör)ledare
James Starr.Ledarskap i Nya testamentet och episka berättelser

4. Pedagogik, homiletik och lärande i den lokala församlingen
Riktlinjer för konfirmandarbete (PDF 2020 Sv ky hemsida)
Shawn, C, Laza. One-Point Preaching (2019)

5. EFS Profilram
EFS riktlinjer, EFS Stadgar, riks och lokalt
PM för anslutningsformer; EFS i ekumeniska arbeten
EFS ny organisation; SALT ny organisation
Samtal pågår EFS ämbetssyn
Ytterligare dokument om EFS, tillhandahålls av ansvarig lärare.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner