RV0104 Religioner och livsåskådningar i Sverige dag

Kurskod

RV0104

Kursbenämning

Religioner och livsåskådningar i Sverige dag

Kursbenämning (engelska)

Contemporary Faiths and Worldviews in Sweden

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och samhällskunskap.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig en förståelse av kristna kyrkor och andra religiösa grupper i Sverige i dag samt en grundläggande kunskap om de viktigaste ickereligiösa livsåskådningarna. Kursen innehåller följande moment:
a. Introduktion till religionssociologi
b. Kyrkor, samfund och ekumenik i Sverige
c. Icke-kristna religioner och nyreligiösa rörelser i Sverige
d. Några sekulära livsåskådningar och ismer

Förväntade studieresultat:
Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig en förståelse av kristna kyrkor och andra religiösa grupper i Sverige i dag samt en grundläggande kunskap om de viktigaste ickereligiösa livsåskådningarna. Kursen innehåller följande moment:
a. Introduktion till religionssociologi
b. Kyrkor, samfund och ekumenik i Sverige
c. Icke-kristna religioner och nyreligiösa rörelser i Sverige
d. Några sekulära livsåskådningar och ismer

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-10

Kurslitteratur

Moment a:
Lövheim, Mia & Magdalena Nordin (red) Sociologiska perspektiv på religion i
Sverige. Gleerups 2015. (150 sid.)
Kompendium, 20 s. Tillhandahålles av läraren.

Moment b
Svanberg Ingvar och D. Westerlund (red.) Religion i Sverige. Dialogos 2011, sid.
89-217. (130 s)
Thurfjell, David Det gudlösa folket. Molin & Sorgenfrei, 2015/16, s. 17-66, 183-
201. (70 s)

Moment c:
Svanberg Ingvar och D. Westerlund (red.) Religion i Sverige. Dialogos 2011, sid.
221-344. (120 s)
Dessutom fördjupande studium av en religiös riktning ca. 70 sidor ur Andersson Daniel & Åke Sander Det mångreligiösa Sverige. (70 s)
Thurfjell, David Det gudlösa folket. 114-182, 202-224. (80 s)

Moment d:
Ca 50 sidor enligt lärarens anvisning ur Sire, James Livsåskådningsatlas: En
kartläggning av olika sätt att se på världen. Credoakademin 2016. (50 s)
Svanberg Ingvar och D. Westerlund (red.) Religion i Sverige. ss. 38-50. (12 s)
Thurfjell, David Det gudlösa folket. ss. 67-113.(45 s)
Artiklar anvisade av lärare.
Egen litteratursökning i olika källor, ca 75 ss.

Totalt omfattar kursen ca 800 ss.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner