SD0120 Kort introduktion till Luthers teologi

Kurskod

SD0120

Kursbenämning

Kort introduktion till Luthers teologi

Kursbenämning (engelska)

Luther’s Theology – a short introduction

Kursens poäng

2,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet gymnasium

Kursbeskrivning

Innehåll:
Följande delar ingår:

a) Martin Luther och hans historiska kontext;
b) Martin Luthers teologi;
Kursen ger en introduktion till Luthers teologi. Den studerande ges möjlighet att
reflektera över Luthers teologi i dess historiska kontext.
Till kursen kan en frivillig studieresa till Lutherorterna i Tyskland kopplas – de år
som en sådan resa anordnas.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
 kort beskriva den historiska kontexten kring reformationen;
 ge en sammanfattning av de grundläggande dragen i Luthers teologi;
Färdighet och förmåga
• reflektera kring samband mellan historisk kontext och Luthers
teologiska utveckling;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 visa förmåga att reflektera över hur Luthers teologiska arv påverkat
individ, kyrka och samhälle;
 identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examination.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-06-30

Kurslitteratur

Nichols, Stephen J.

2016 Martin Luther: hans liv, lära och inflytande – 500 år senare, Göteborg:
Reformedia.
………………………………………………………………………….
Några aktuella artiklar om Luthers teologi kan tillkomma

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner