SD0351 Martin Luthers teologi

Kurskod

SD0351

Kursbenämning

Martin Luthers teologi

Kursbenämning (engelska)

Martin Luther’s Theology

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Innehåll

Följande delar ingår:

a) Martin Luther och hans historiska kontext;
b) Martin Luthers teologi;
c) Läsning av några av Luthers viktigare skrifter
d) Konstruktivt arbete med egna teologiska ställningstaganden i dialog med Luthers teologi.

Kursen vill ge kunskaper i Luthers teologi, både genom läsning av analyser av Luther teologi och läsning av några av Luthers egna skrifter. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva den historiska kontexten kring reformationen;
 • ge en sammanfattning av de grundläggande dragen i Luthers teologi;
 • återge de centrala tankarna i några av Luthers viktigaste verk;
 • beskriva Luthers teologiska bidrag som har betydelse för nutida teologisk diskussion;

Färdighet och förmåga

 • reflektera kring samband mellan historisk kontext och Luthers teologiska utveckling;
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt diskutera i Luthers teologi;
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • på några punkter kritiskt analysera, jämföra och värdera alternativa tolkningar av Luthers teologi;
 • i dialog med göra underbyggda egna ställningstaganden i några centrala teologiska frågor;
 • visa förmåga att värdera konsekvenser av Luthers teologiska arv för individ, kyrka och samhälle;
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examination.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-08

Kurslitteratur

Appelqvist, Tomas
2009 Bönen i den Helige Andes tempel: Människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag.

eller

Johannesson, Karin
2014 Helgelsens filosofi: om andlig träning i luthersk tradition. Stockholm: Verbum förlag.
…………………………………………………………………………
Lohse, Bernhard
1999 Martin Luther’s theology: Its historical and systematic development. Minneapolis: Fortress Press (eller annan upplaga)

eller

Kolb, Robert
2009 Martin Luther: Confessor of the Faith. Oxford: OUP Oxford.

eller

Althaus, Paul
1966 The Theology of Martin Luther. Augsburg Fortress (eller annan upplaga)

eller

Wislöff, Fredrik
1983 Martin Luthers teologi – en innföring. Oslo: Lunde forlag.
…………………………………………………………………………
Luther, Martin
2011 Om en kristen människas frihet, översättning. Josef Svennung,
Stockholm: Vebum Förlag. (även annan upplaga eller översättning kan
väljas).
…………………………………………………………………………
Luther Martin
1954 Stora Galaterbrevskommentaren. övers. Martin Lindström. Stockholm:
Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlaget, (i urval ca 250 s). (även
annan upplaga kan väljas). Texten finns även tillgänglig på Internet:
logosmappen.net
………………………………………………………………………….
Stolt, Birgit
2014 Luther själv: hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå: Artos (även annan
upplaga kan väljas).
eller
2016 Martin Luther: människohjärtat och Bibeln. Skellefteå: Artos (även annan
upplaga kan väljas).
………………………………………………………………………….
Några aktuella artikelar om Luthers teologi tillkommer

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/SD-351-Martin-Luthers-teologi.pdf

Äldre kursplaner