SD0353 Teologi, kyrka och postmodernitet

Kurskod

SD0353

Kursbenämning

Teologi, kyrka och postmodernitet

Kursbenämning (engelska)

Theology and Church i Postmodern Culture

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Minst 60 hp teologi/religionsvetenskap på grundnivå

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen vill ge en förståelse för postmodernitetens utmaningar till kristen dogmatik samt församlingsstrategi, samt en överblick över olika strategier som används för att möta postmodernitetens utmaningar. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden. Kursens huvudperspektiv är systematiskt teologiskt.I kursen ingår följande moment:
a) Postmoderniteten och dess utmaningar till teologi och församlingsstrategi;
b) Olika sätt att teologiskt möta postmodernitetens utmaningar;
c) Olika sätt att församlingsstrategiskt förhålla sig till postmodernitetens utmaningar.
d) Konstruktivt arbete med ett eget ställningstagande

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
● ge en övergripande beskrivning av postmodernism, postmodernitet och
dess utmaningar till teologi och församlingsstrategi;
● beskriva några olika teologiska responser på postmodernism;
● beskriva några olika församlingsstrategiska svar på postmodernitetens
kulturella utmaningar.
Färdighet och förmåga
● visa förmåga att självständigt och kritiskt diskutera kursmaterialet;
● kunna skriftligt och muntligt kommunicera den inhämtade kunskapen;
● genomföra examinatoriska uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● kritiskt värdera teologiska responser på postmodernism;
● kritiskt värdera församlingsstrategiska svar på postmodernitetens
utmaningar;
● tentativt konstruktivt utveckla en egen integrerad modell som håller
samman teologiska och församlingsstrategiska ställningstaganden;
● visa förmåga att värdera konsekvenser för individ, kyrka och samhälle för
olika teologisk och församlingsstrategiska val;
● identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter överenskommet slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-12

Kurslitteratur

Booker, Mike och Mark Ireland. Evangelism – Which Way Now?. London: Church House Publishing, 2010. (224 sid) eller Keller, Timothy. 2012 Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City, Zondervan (352 sid)

Eklund, Stig och Tore Littmark. Har kyrkan en framtid? Om kyrkans förändring eller död. Stockholm: Proprius förlag AB, 2003. (151 sid)

Erickson, Millard J. Postmodernizing the Faith. Grand Rapids: Baker Books, 1998. (166 sid)

Smith, James K. A. How (Not) to be Secular. William B Eerdmans Publishing Co, 2014 (161 sid) eller Smith, James K. A. Who’s Afraid of Postmodernism?: Taking Derrida, Lyotard, and Foucault to Church. Baker Academic, 2006. (160 sid)

Sigurdson, Ola och Jayne Svenungsson (red). Postmodern teologi. Stockholm: Verbum, 2007 (284 sid) eller Vanhoozer, Kevin J (red). The Cambridge Companion to Postmodern Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. (312 sid)

Doug, Gay. Remixing the Church : Towards an Emerging Ecclesiology. Norwich: SCM Press, 2011. (224 sid) eller Gerardo Marti, and Gladys Ganiel. The Deconstructed Church : Understanding Emerging Christianity. Oxford: Oxford University Press, 2014 (282 sid) Ytterligare några artiklar ingår.

Referenslitteratur:
Neve, Mattias. In Pursuit of Proximity – A missiological study of four ‘emerging church’ communities in Sweden. Stockholm: Forge Sverige, 2021

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner