SD0358 Karismatisk teologi

Kurskod

SD0358

Kursbenämning

Karismatisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Charismatic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

 

Innehåll

Syfte

Kursen vill ge kunskaper i pentekostal-karismatisk teologi ochden pneumatologiska debatt som förs i anslutning till denna, samt ge möjlighettill kritisk reflektektion över olika utmaningar och träna förmågan attformulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Moment

a) Den globala pentekostala-karismatiska spiritualitetens teologiska utmaningar idag.
b) Anden i dogmhistorien.
c) Nytestamentlig och nutida teologi om andeuppfyllelse, andedop och andliga gåvor.
d) Profetia och helande i Nya Testamentet och i karismatisk rörelse idag.

Förväntat studieresultat

Studenten förväntas kunna:

  • beskriva och kritiskt värdera framställningen i kurslitteraturen;
  • återge och självständigt sammanfatta viktiga diskussionspunkter inutida karismatisk teologi;
  • självständigt göra teologisk analys av karismatisk/pentekostalprimärlitteratur;
  • kunna argumentera för egna ställningstaganden i dialog med kurslitteraturen.

Examination

Inlämningsuppgifter och/eller examinerande seminarium.

Lärare

Tomas Nygren

Kursplanen fastställd

2021-03-01

Kurslitteratur

 

Litteratur väljes i samråd med examinator från följande lista:

Jenkins, Philip, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity,Oxford: Oxford UniversityPress Inc 2011, s 1-78. (78 s)

Hinlicky Wilson, Sarah, A Guide to Pentecostal Movements for Lutherans, Wipf Stock Publishers(150 s)

Kärkkäinen, Veli-Matti, Pneumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International, and ContextualPerspective, Michigan: Baker Academic 2002. (177 s)

Kärkkäinen, Veli-Matti,The Spirit in the world: Emerging Pentecostal Theologies in Global Contexts,Michigan: Eerdmans 2009. (247 s)

Thiselton, Anthony C., “The Holy Spirit — In Biblical Teaching, through the Centuries, and Today”,2013, s 163-500 (337 s)

Turner, Max, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament Church and Today, Michigan:Baker Academic 1997, s 133-176. 179-347 (157 s)

Vondey, Wolfgang, Pentecostal Theology, T. T.Clark Ltd 2017 (302 s)

Pentekostal/karismatisk primärlitteratur – väljs i samråd medexaminator.

Ytterligare litteratur kan tillkomma efter överenskommelse medexaminator.

Totalt ca 1100 – 1200 sidor.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/SD0358-Karismatisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner