SD0365 Religionsteologi

Kurskod

SD0365

Kursbenämning

Religionsteologi

Kursbenämning (engelska)

Theology of Religion

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp och Dogmatik SD0201, eller motsvarande kurser är fullgjorda

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen ger en översikt över olika synsätt i religonsteologi. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:

  •  ge en samlad översikt över olika synsätt i religionsteologi samt över de viktigaste argumenten för de olika synsätten;
  • kritiskt jämföra de olika positionerna med varandra;
  • underbyggt argumentera för ett eget ställningstagande i dialog med litteraturen.

Moment

a) En eller flera gudar
b) En eller flera frälsningsvägar
c) Kunskapsteoretiska och etiska aspekter

Examination

Skrivning eller hemskrivning

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-06-13

Kurslitteratur

En värld – en religion? Religionsteologisk reflektion, Uppsala: ingång nr 3-4, 2002. (83 s)
Four views on salvation in a pluralistic world, red: Dennis L. Okholm and Timothy R. Phillips, , uppl. 2, Gand Rapids, Michigan: Zondervan Pub House 1996. (283 s)
Kärkkäinen, Veli-Matti: Trinity and religious pluralism : the doctrine of the Trinity in Christian theology of religions. Aldershot, England: Ashgate Publ, 2004. (197 s)
Stenmark, Mikael: Religioner i konflikt, Stockholm : Dialogos, 2012. (192 s)
Wirén, Jakob: Att ge plats för den andre? Stockholm: Verbum förlag 2021. (416 s)
Aktuella artiklar ca 100 sidor
Delar av litteraturen kan bytas ut i samråd med examinator

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner