SD0456 Nutida karismatisk teologi

Kurskod

SD0456

Kursbenämning

Nutida karismatisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Charismatic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, varav 30 hp systematisk teologi

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen vill ge kunskaper i nutida pentekostal-karismatisk teologi och den debatt som förs i anslutning till denna. Den studerande ges möjlighet att i mötet med litteraturen kritiskt reflektera över vägval och utmaningar den karismatiska teologin och pneumatologin ställs inför samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:
– beskriva och kritiskt värdera framställningen i kurslitteraturen;
– återge och självständigt sammanfatta viktiga diskussionspunkter i nutida karismatisk teologi;
– självständigt göra teologisk analys av karismatisk/pentekostal primärlitteratur;
– kunna argumentera för egna ställningstaganden i dialog med kurslitteraturen.

Moment

a) Den pentekostala-karismatiska spiritualitetens globala utmaning.
b) Lukas, Johannes och Paulus teologi om Anden och andliga gåvor.
c) Anden och treenighetsläran.
d) Anden i dogmhistorien.
e) Relationen mellan vattendop, andedop och andeupfyllelse.
f) Profetia och helande i Nya Testamentet och i karismatisk rörelse idag.

Examination

Hemskrivning eller muntlig tentamen

Lärare

Tomas Nygren

Kursplanen fastställd

2021-03-19

Kurslitteratur

Litteratur väljes i samråd med examinator från nedanstående lista.
Litteratur från varje moment måste ingå i läspensum som omfattar 1500 sidor:

a) Anderson Allan H, An Introduction to Pentecostalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, s 1-62, kap.10-11.
Jenkins, Philip, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity,Oxford: Oxford University Press, 2011, s 1-78.
Kärkkäinen, Veli-Matti,The Spirit in the world: Emerging Pentecostal Theologies in Global Contexts, Grand Rapids: Eerdmans, 2009. (247 s)
Norell, Kajsa, Halleluja Brasilien! En resa till knarkgängens, favelans och den heliga Andes land, Bladh by Bladh: 2011, (i urval).

b) Turner, Max, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament Church and Today, Michigan: Baker Academic, 1997, s 1-347.
Thiselton, Anthony C., “The Holy Spirit — In Biblical Teaching, through the Centuries, and Today”, 2013, s 163-500 (337 s)

c) Fee, Gordon, Anden och Guds folk, Örebro: Libris 2001 Thiselton, Anthony C., “The Holy Spirit in 1 Corinthians:Exegesis and Reception History in the Patristic Era”, i The Holy Spirit and Christian
Origins: Essays in Honor of James D. G. Dunn, Michigan: William B Eerdmans Publishing Company, 2004, s 207-238.
Turner, Max, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament Church and Today, Michigan: Baker Academic, 1997, s 133-176. Lederle, Henry I., Treasures Old and New: Interpretations “Spirit-Baptism”
in the Charismatic Renewal Movement, Massachusetts: Hendrickson Publishers (264 s)

d) Holmes, Nickels John, “Holy Spirit, Doctrine of the Ancient Fathers”, i The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, editor Burgess, Stanley, Michigan: Zondervan 2002, s 730-
769.
Kärkkäinen, Veli-Matti, Pneumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual Perspective, Michigan: Baker Academic 2002.
Vondey, Wolfgang, Pentecostal Theology, T. T.Clark Ltd 2017 (302 s)

e) Dunn, James D. G., Baptism in the Holy Spirit: A Re-examination of the New Testament on the Gift of the Spirit, Philadelphia: The Westminster Press, s 1-102, 224-239.
Fee, Gordon, Anden och Guds folk, Örebro: Libris 2001, s 201-209. Hinlicky Wilson, Sarah, A Guide to Pentecostal Movements for Lutherans, Wipf Stock Publishers (150 s)
Nordlander, Agne, “How is baptism with/in the Holy Spirit related to water baptism and filling with Spirit?” (ännu ej publicerad artikel som kan köpas vid kursstart).

f) McConnell, D., The Promise of Health and Wealth: A Historical and Biblical Analysis of the Modern Faith Movement, London: Hodder and Stoughton 2008.
Turner, Max, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament Church and Today, Michigan: Baker Academic 1997, s.182-215,235- 254, 306-335.
Thiselton, Anthony C., The First Epistle to the Corinthians, Michigan: William B Eerdmans Publishing Company 2000, s 956-965, 1087-1094.
Wimber, John, Power Healing, London: Hodder & Stoughton, 1986. (finns i svensk övesättning; Wimber, John, Helandets kraft, Stockholm; InterSkrift 1988)

Någon artikel från aktuell teologisk forskning kan tillkomma.
Totalt ca 1500 sidor.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner