ST0404 Magisteruppsats i systematisk teologi

Kurskod

ST0404

Kursbenämning

Magisteruppsats i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Master’s thesis (One Year Master’s Degree) in Systematic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i teologi eller motsvarande samt godkänt resultat på en metodkurs inom teologi (7,5 hp), dessutom 15 hp inom systematisk teologi eller motsvarande, samtliga dessa på avancerad nivå.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande
självständigt en problemställning inom ämnesområdet systematisk teologi med
inriktning på dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi. Resultatet presenteras
skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. I kursen ingår att analysera,
bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat likvärdigt
arbete.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
 redogöra för metodologiska och teoretiska frågor som rör forskning
och uppsatsskrivande inom systematisk teologi
 analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur (och i
förekommande fall klassiska källor) inom ett valt forskningsområde

Färdighet och förmåga
 självständigt urskilja och formulera frågeställningar om ett relevant
forskningsområde, som grund för en vetenskaplig uppsats.
 självständigt kunna söka och välja relevant litteratur för arbetet
 självständigt lägga upp en realistisk plan för det egna arbetet och
metodiskt bearbeta den valda frågeställningen
 skriftligt formulera sig i uppsatsen genom ett eget, bearbetat
analysspråk.
 försvara sin uppsats på ett vetenskapligt sätt
 genomföra en konstruktiv opposition på en medstudents arbete
 leda diskussionen på ett uppsatsseminarium
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 sammanfatta sitt arbete genom en egen konstruktiv diskussion kring
uppsatsens resultat
 visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska
ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-10

Kurslitteratur

Kompendium: Uppsatsskrivande och opponerande: Några råd och anvisningar,

Uppsala: Johannelund 2018
Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner