ST0411 Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kurskod

ST0411

Kursbenämning

Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in Systematic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i systematisk teologi.

Kursbeskrivning

 Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen inom något forskningsfält i systematiskteologi (dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi). Litteratur ochämnesområdets avgränsning väljs i samråd med handledare. Exempel på”litteraturpaket” som kan läsas:

 • Martin Luthers teologi (7,5 hp)
 • Jean Calvins teologi (7,5 hp)
 • Augustinus teologi (7,5 hp)
 • Nutida luthersk teologi (7,5 hp)
 • Luthersk teologi i historia och nutid (7,5 hp)
 • Religionsteologi (7,5 hp)
 • Lutherska klassiker I (7,5 hp)
 • Luthersk klassiker II (7,5 hp)
 • Teologiska klassiker (7,5 hp)
 • Nutida teologisk debatt (7,5 hp)
 • Postmodern teologi (7,5 hp)
 • Skammens teologiska problematik (7,5 hp)
 • Religionsfilosofi – fördjupning (7,5 hp)
 • Teologisk etik – fördjupning (7,5 hp)
 • Naturvetenskap och kristen tro (7,5 hp)

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:

Kunskap och förståelse

 • analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur (och i förekommande fallklassiska källor) inom ett valt forskningsområde;
 • redogöra för problemställningar, utvecklingslinjer, forskningstraditioner samtbegrepp inom forskningsfältet/det valda ämnesområdet i systematisk teologi(dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi).

Färdighet och förmåga

 • självständigt, självkritiskt och konstruktivt kunna formulera relevantaproblemställningar i förhållande till ämnesområdet;
 • identifiera ett relevant forskningsämne samt ställa kritiska och analytiskafrågor;
 • i skrift och tal kunna kommunicera om det valda området på såväl akademisksom populärvetenskaplig nivå;
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • självständigt, självkritiskt och konstruktivt kunna diskutera ämnesområdet;
 • kunna resonera kring relevanta metodologiska och teoretiska problem somväcks i kursen;
 • visa förmåga att belysa ämnesområdet för studierna från flera perspektiv;
 • visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställningstaganden förindivid, kyrka och samhälle;
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligteller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM förexaminationsföreskrifter och betygskriterier .

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-02-20

Kurslitteratur

 Kurslitteratur samt sidantal fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall i dialog med studenten.Normalt ska litteraturen omfatta ca 1500 sidor per 7,5 hp.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-ST0411-Fordjupningskurs-i-systematisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner