ST0413 Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kurskod

ST0413

Kursbenämning

Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in Systematic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i systematisk teologi. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven förgrundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att fördjupa kunskapen inom något forskningsfält i systematisk
teologi (dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi). Litteratur och
ämnesområdets avgränsning väljs i samråd med handledare. Exempel på
”litteraturpaket” som kan läsas:
Martin Luthers teologi (7,5 hp)
Jean Calvins teologi (7,5 hp)
Augustinus teologi (7,5 hp)
Nutida luthersk teologi (7,5 hp)
Luthersk teologi i historia och nutid (7,5 hp)
Religionsteologi (7,5 hp)
Lutherska klassiker I (7,5 hp)
Luthersk klassiker II (7,5 hp)
Teologiska klassiker (7,5 hp)
Nutida teologisk debatt (7,5 hp)
Postmodern teologi (7,5 hp)
Skammens teologiska problematik (7,5 hp)
Religionsfilosofi – fördjupning (7,5 hp)
Teologisk etik – fördjupning (7,5 hp)
Naturvetenskap och kristen tro (7,5 hp)

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
 analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur (och i förekommande
fall klassiska källor) inom ett valt forskningsområde;
 redogöra för problemställningar, utvecklingslinjer, forskningstraditioner
samt begrepp inom forskningsfältet/ det valda ämnesområdet i systematisk
teologi (dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi).
Färdighet och förmåga
 självständigt, självkritiskt och konstruktivt kunna formulera relevanta
problemställningar i förhållande till ämnesområdet;
 identifiera ett relevant forskningsämne samt ställa kritiska och analytiska
frågor;
 i skrift och tal kunna kommunicera om det valda området på såväl
akademisk som populärvetenskaplig nivå;
 genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 självständigt, självkritiskt och konstruktivt kunna diskutera ämnesområdet;
 kunna resonera kring relevanta metodologiska och teoretiska problem som
väcks i kursen;
 visa förmåga att belysa ämnesområdet för studierna från flera perspektiv;
 visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska
ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle;
 indentifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-05

Kurslitteratur

Kurslitteratur samt sidantal fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall i dialog
med studenten. Normalt ska litteraturen omfatta ca 1500 sidor per 7,5 hp.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/05/ST0413-Fordjupningskurs-i-systematisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner